Autentificare
În sistemul informaţional dat se prelucrează date cu caracter personal. Folosirea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal este controlată şi folosirea neautorizată a acestora se urmăreşte în conformitate cu legislaţia. Pentru încălcarea prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele vinovate răspund în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională sau penală.
Serviciul de suport: siaamp@cnam.gov.md